Miljöpolicy

Spikab AB ska som förbrukare av skoglig råvara medverka till att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonversioner gällande:

 • Barnarbete
 • Tvångsarbete
 • Diskriminering på arbetsplatsen
 • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Spikab AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Ett medvetet miljöarbete

Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i hög grad klimatet och vår miljö.

Vår största miljöpåverkan sker genom de transporter som vi genomför när vi besöker skickar i väg leveranser. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

 • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljön
 • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan genom att samordna transporter
 • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor.
 • Vi ska prioritera fraktbolag som har en policy med konkreta miljömål.
 • Vi ska där det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja att resa med kollektivtrafik.
 • Kundbesök görs om möjligt digitalt. Flygresor undviks till förmån för tåg eller samordnade bilresor.
 • Vi samarbetar med lokala leverantörer som i sin tur producerar utifrån lokala råvaror.
 • Vi prioriterar digital marknadsföring
 • Företagets fordon ska i möjliga mån bytas ut till elektriska fordon där det är möjligt.
 • Företaget arbetar aktivt med att minimera elförbrukning i produktionen.

Johan Norén
VD
Mobil: 070-274 84 98
Kontor: 0929-108 50
johan@spikab.se